top of page

За сдружението:

Академично етноложко сдружение – СУ (АЕС-СУ) е приемник на сдружение със същото име, което дълги години развиваше успешни образователни и културно-посветни дейности и инициативи в полето на съвременната академична етнология и културна антропология Регистрирано е през 2017 г. и е юридическо лице с идеална цел, основано на принципа на самоуправлението и определено да извършва дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 на ЗЮЛНЦ. През 2018 г. е пререгистрирано по закона за Търговския регистър. АЕС-СУ е създадено от преподаватели и студенти от специалност „Етнология и Културна антропология“ с цел да подпомага обучението, развитието и професионалната реализация на студентите от специалностите в Катедра „Етнология“ на Софийския университет, както и да насърчава различни образователни, културни, социални, обществени и други инициативи, и дейности с прякото участие на своите членове. Една от целите на Сдружението е да съдейства за популяризиране на етнологията и културната антропология като наука предоставяща аналитичен поглед върху обществените и културни процеси, преноса и употребата на традиционното народно знание и култура в съвременността, както и опазване на това наследство като част от общоевропейското материално и нематериално културно наследство. АЕС-СУ се стреми да развива проекти в сферата на интерактивното образование и междукултурното взаимодействие. Чрез реализацията на подобни проекти се разпространяват и далеч по-универсални послания за ценността на всяка една културна традиция – локална или национална, етническа или религиозна без залитането в крайности и популиски парадигми, на каквито сме свидетели днес. Член на Сдружението може да стане всеки настоящ или бивш студент на специалността. Към този момент членската маса на сдружението наброява 24 активни члена. В инициативите на сдружението могат да участват всички студенти от специалностите, независимо дали са членове или не. 
През годините, още преди официалното пререгистриране на сдружението, АЕС организираше студентите от специалност „Етнология“ в тематични работилници, които и до днес се провеждат в сградата на Ректората. На тези работилници, свързани с популяризирането на традиционни технологии за изработване на мартеници, сурвачки и боядисването на яйца, участват всички студенти от различните курсове, а това създава и укрепва чувство за общност и креативност в академичната образователна среда. През последните две-три години на тези работилници присъстват и деца от бежанските центрове на територията на град София. Те също получават възможност да участват в изработването на различни артефакти и да се запознаят със значението на тези български традиции днес. Така и на двете страни се предоставя възможност да се запознаят и наблюдават различни културни практики и модели. 
Сдружението е и официален партньор при организирането през годините на различни публични лекции на гост лектори от други научни институти, семинари, представяне на антроположки изследователски филми и дискусии, студентски конференции и пр. Всички те имат за цел да разнообразят и обогатят образователния процес на студентите от специалността. 

Осъществени проекти:

~ „Възможност за развитие на етнотуризма в раиона на Средните Родопи“ – гр. Чепеларе, 1998 г. финансиран от ФОО, фотоизложба;

~ „Етноконфесионални отношения между християни и мюсюлмани в Средните Родопи“ – гр. Смолян, Девин, Мадан, 1999 г. финансиран от ФОО, фотоизложба;

~ „Малките общности в периоди на криза“, 2000 г. финансиран от МЦПМКВ;

~ „Потенциал за реализация на национална младежка евроинтеграционна стратегия и дефиниране ценностните ориентации на младежките субгрупи в контекста на присъединяването на България към ЕС“, 2001 г. финансиран от ДАМС;

~ „Мюсюлманските общности в България (джендър аспекти)“, 2003;

~ „Родопско лято 2004“ – фотоизложба по случай 25 години Катедра ~„Етнология“ и 10 години специалност „Етнология“, 2004, с подкрепата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

~ „Нека всички разберат (за) другостта“ – проект по повод 2007 – Европейска година на равните възможности за всички, фотоизложба

„Търсачи на легенди – да опознаем родното място“, 2018–2019

~  „София – Скопие: културни модели и миграции“, 2019

    (сборника с 10 статии може да изтеглите оттук)

„СофияСкопие: всекидневие и празничност по време на епидемия“, 2021

    (сборника с 10 статии може да изтеглите оттук)

aes.jpg
bottom of page