top of page
pexels-startup-stock-photos-7112.jpg

   Приемат се за публикуване статии с обем до 60000 знака, включително интервалите, като обемът включва и библиографията. Статията трябва да бъде придружена от резюме, представяне на автора (до 1000 знака) и ключови думи.

Пояснителните бележки трябва да бъдат под линия (footnotes), номерирани с арабски цифри.

   Цитиранията следват опростен вариант на стандарта на Харвард за социални и хуманитарни науки – кратко позоваване в текста и разширено описание в края на публикацията. В разширеното описание заглавията на кирилица трябва да бъдат придружени с транслитерация по БДС в квадратни скоби. За удобство можете да ползвате автоматичната безплатна услуга на https://slovored.com/transliteration/

   В илюстрациите задължително се посочват източникът и авторството на визуалния материал, както и мястото на неговото съхраняване (например личен архив).

bottom of page