top of page
Kremena1.jpg

гл. ас. д-р Кремена Йорданова

Приемно време:

Четвъртък 13:00 – 15:00, каб. 26А

Петък 14:00 – 16:00, каб. 26А

E-mail: kremenaj@uni-sofia.bg

 

Биографични данни:

 • 2003 г. – средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

 • 2008 – 2010 г. магистър в специалност „Етнология и културна антропология“ в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”

 •  2011 – 2014 редовна докторантка към катедра „Етнология“ в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Тема на дисертацията : „Субкултура на футболни запалянковци в България края на ХХ – началото на ХХI в.“

 • От ноември 2015 г. – асистент в катедра Етнология към Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, София.

Проекти:
 • 2007. Участие в международен проект REMEMBERING COMMUNISM . Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe

 • 2010 Участие в проект към ЕACEA, ЕО. Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталиниски репресии в Пиринска Македония.

 • 2009-2012. Участие в международен проект към ФНИ-МОН. Традициите в крак с времето.

 • 2010- 2013. Участие в проект Преходът: гласове, образи и памет

 • 2012-2014. Участие и ръководител на национален проект към ФНИ-МОН: „Комшулукът“ – родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян)

 • 2013-2014. Участие в национален проект: „Студентски стажове и практики“, ментор

 • Декември 2014 – януари 2015. – участие в теренни експедиции в южнокарнобатските села по проект на общ. Карнобат.

 • 2016. Участие в проект към УКХ. Екосреда и жизнени традиции (културна адаптация, стопански модели и идентичност)

Научни интереси:

Съвремена етнология, градска култура, масова култура, субкултура, младежка култура; Традиционна култура, семейна обредност

 

Избрани публикации:

Статии:

 1. Виртуалният терен при изследване на младежките субкултури В : „ Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011” . Съст. Д. Парушева; М. Кесикова (http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/fif/Teren_prostranstva-hora.pdf)

 2. Не подценявайте момичетата....някои от тях са по – истински ултраси от вас В: Българска етнология. Год. ХХХХ, 2014, 1 . София

 3. Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот ( фолклор на футболни запалянковци). В: Докторантски и постдокторантски четения 2011. София. 2013. http://lib.sudigital.org/record/19686?ln=bg

 4. Проучвания върху младежката субкултура. В : Градската динамика. Съст : М.Маркова. 2012 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София

 5. Ежедневието в с. Славейно – среща на две идентичности, В: „Вяра –смесена“. Аспекти на всекидневието в две родопски села. 2014. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София

bottom of page