top of page
lalaine-macababbad-1l4ozWuJtP4-unsplash.

В текста в скоби фамилията на автора, година на издаване, цитирана страница – например (Шишманов 1889:35), (Burke 1992:67).  

Библиография в края на текста:

  • За монография – автор, година, заглавие в курсив, място на издаване, издателство. Пример:

Хаджийски, Иван 1966 Бит и душевност на нашия народ, София, Български писател [Hadzhiyski, Ivan 1966 Bit i dushevnost na nashia narod, Sofia, Balgarski pisatel]

Burke, Peter 1992 History & Social Theory, Cambridge, Polity Press

 

  • За статия от периодично издание – автор, година, заглавие в курсив, списание, брой, страници.

Шишманов, Иван 1889 Значението и задачата на нашата етнография. В: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, I, 1-64 [Shishmanov, Ivan 1889 Znachenieto i zadachata na nashata etnografia. V: Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knizhnina, I, 1-64]

 

  • За статия от сборник – автор, година, заглавие в курсив на статията, заглавие на сборника, място, издателство, страници

Hann, Chris 2013 Introduction: Nations and Nationalism, Societies and Socialism, Fields and Wars, in: The Anthropological Field on the Margins of Europe 1945-1991, Berlin, LIT, 1-30

  • За източник от интернет: автор, година, заглавие, хиперлинк, дата на последен достъп до източника от автора

Graeber, David 2020 David Graeber on Democracy. https://www.youtube.com/watch?v=IqMLDhe7zxw (30.09.2020)

  • Визуални материали

Изпращат се с данни за авторството и мястото за съхраняване (например фонд, опис, номер или личен архив). Отговорността за авторските права се носи от изследователя, предложил текст за публикуване! Препоръчителната резолюция на изображенията е 300 dpi.

bottom of page