top of page

Съдържание

Списание „Терени“, брой 1:

Оттук-оттам: културна динамика

и съвременни процеси

(съставител: Петя Василева – Груева)

КРИСТИНА БОБЕВА:

Трансформация на традицията за трудова взаимопомощ в България през социализма (анализ на теренни материали)

Предговор

БОЖИДАР 

ПЪРВАНОВ: Промени на функции и семантики при пространствата,

свързани с оброчни обредни действия

АНЕЛИЯ

МИЛУШЕВА: Дрес-код: Българска народна носия

ВАЛЕНСИЯ

ВАЛЕНТИНОВА: Програма «Еразъм» и нейната роля за изграждането на европейска идентичност

МАРИЯ

БОЕКЛИЕВА:

Муданг в търсене на нови пространства: Развитието на кибершаманизм в Република Кория

ИВАНКА

АБАДЖИЕВА: Миграции и мобилност сред ромите като ресурс за придобиване на социален капитал 

МАРИНА

ЯНИСЛАВОВА: Представи за София в житейските разкази на българи във Виена

1608138394.png
bottom of page