top of page

Теренни практики 2023

Студентска теренна практика 2023. Родопите през очите на нашите студенти. 

Теренни практики

   Гордост на специалност „Етнология и културна антропология“ са интензивните теренни практики, на които преподаватели и студенти в малки екипи изследват текущи проблеми или събират данни върху класически теми на етнологията. 

   В хода на плътното интелектуално общуване при съвместна работа между преподаватели и студенти от горни курсове се появяват нови въпроси, нови теми за изследване и след време – и нови курсове. Така уверено можем да кажем, че част от обучението в специализираните курсове е продукт на съвместната работа, съвместния интерес и съвместно идентифицираните теми от студенти, докторанти и преподаватели.          

bottom of page