top of page
pexels-gabby-k-5273559.jpg

   Статията трябва да отговаря на проблематиката и на профила на списанието и да бъде в областта на социалната и културна история, етнологията, антропологията, музеологията или по-общо на социалните и хуманитарни науки.

   Текстът трябва да бъде оригинален и да не бъде публикуван преди това на български или друг език. Ползването на чужди трудове, пряко или непряко заемане без нужното цитиране е недопустимо. От авторите се очаква добросъвестно да отдават дължимото на ползваните от тях чужди публикации, включително такива, които са оказали влияние върху тяхното изследване, дори да се основават на различен емпиричен материал. При колективни текстове трябва да бъдат упоменати всички изследователи, взели участие в създаването им, като всеки от тях трябва да бъде запознат с предложената за публикация статия.

   Авторите трябва да полагат нужните усилия за анонимизиране на данните и събеседниците в случаите, когато публикацията може да навреди на източниците на информация или трети лица. При публикуване на неанонимизирани данни и имена се изисква изрично писмено съгласие на събеседника. Не се допуска изразяването на възгледи и становища, които противоречат на законите на Република България и на професионалната етика.

   Статиите са рецензирани от двама учени, специалисти в съответната дисциплина, като процесът е анонимен и за двете страни – и авторите, и рецензентите остават анонимни един за друг. Окончателното решение за публикуване се взема от редакционния съвет.

bottom of page