top of page
Petia Grueva.jpg

гл. ас. д-р Петя Груева

Имейл: p.grueva@abv.bg

 

Д-р Петя Василева-Груева е главен асистент в катедра Етнология от март 2012 г. Има

бакалаварска степен като историк-етнолог и диплома за магистър по Интеркултурни

изследвания. През 2010 г. защитава докторска дисертация свързана с медийните послания

и политическата култура на прехода. Дисертацията й е издадена като монография през

2013 г. Още като студент в специалност Етнология трупа опит в провеждането на теренни

проучвания в региони със смесено население. В академичната си биографията има участие

в редица проекти, свързани с изследване на политическия преход в България, историята,

културата и съвременното състояние на общностите на ромите и българите мюсюлмани.

Участвала е в проекти и в областта на етнопедагогиката (проект „Обучение на учители за

формиране на знания, умения и компетенции за работа в интеркултурна образователна

среда“; проект „Етнопедагогически модел за работа с родители“). Съавтор е в

разработването на учебни помагала за работа в интеркултурна образователна среда. В

специалност Етнология и Културна антропология води лекции по Политическа

антропология, лекции и упражнения по Етнология на етноконфесионалните общности и

Етнология на етническите групи в България и др. От 2017 г. е Председател на Академично

Етноложко Сдружение – СУ, организация обединяваща всички студенти и докторанти в

специалността и разработваща проекти, свързани с обучението и професионалното

израстване на своите членове.

bottom of page