top of page
Irina Koleva.jpg

проф. д-р Ирина Колева

Приемно време:
петък 15.00-17.00 в каб. 26А

Телефон: (02) 9308/356

E-mail: ikkoleva@uni-sofia.bg

Преподавател по: Етнопсихология , Етнопедагогика и Интеграция и малцинства в ЕС.

Работила е като учител, директор на образователна институция,  методист , педагог, зам. директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители – СУ „ Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра  и съветник  в  МОН по въпросите на интеркултурното  образование. /2011 -2013/

Прпеодавател е от 1991 г. досега. Автор на над 198 публикации в сферата на етнопсихологопедагогиката и  образователното взаимодействие: монографии, учебници, учебни помагала :  учебни книжки за деца,  програми, програмни системи, държавни образователни стандарти , образователни предписания, както : студии, статии и др. Адресати в нейните изследвания са: студенти, деца, ученици, родители, учители и директори на образователни институции.

Освен в България, тя е публикувала монографии, студии и статии в  Италия, Испания, Великобритания, Франция, Русия, Дания, Беларус, Турция и Казахстан.

Работила е на терен един месец в Узбекистан: Бухара, Наманган, Нукус, Ташкент, Самаркант.

Участвала е в летни етнокултурни школи в Казахстан съвместно с КАЗНУ " Ал Фараби" - ФФП. 

Води авторски курс в университета „ Ал Фараби“ – Алма Ати.

Научен ръководител на докторанти от Евразийския университет "Л. Гумилев". / Нур Султан - Казахстан/

Координатор и консултант на национални и транснационални научни и научно – образователни проекти в областта на интеркултурния диалог  и  интерперсоналната интелигентност.

Проф.д-р  Ир. Колева е номинирана за създаване на научна школа в  етнопсихопедагогиката. / 1997/. 

bottom of page