top of page
ina_markova_1_web.jpg

доц. д-р Мира Маркова

Приемно време и контакти:
вторник 14.00-16.00

Телефон: (02) 9308/356

E-mail: miram@uni-sofia.bg

Образование:

 •  1988 – 35 руска езикова гимназия, София

 • 1995 – СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър по история, специализация “Етнология”; дипломна работа: ”Бабата – акушерка и лечителка в българската народна култура”.

 • Втора специалност: Португалски език

 • 2001 – образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: Селото в Средна Стара планина (края на XIX – XX век), научен ръководител проф. д.и.н. Иваничка Георгиева.
   

Професионален опит:

 • 2003 – досега СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически ф- т, катедра „Етнология”

 • 2003 г.- ст. асистент.

 • 2005 г.- гл. асистент

 • 2011 г. - доцент.

Административни длъжности:
 • 2006 – досега факултетен координатор по секторна програма „Еразъм”. 2011 г. административна награда, инициирана от Международен отдел на СУ „Св. Климент Охридски”, във връзка с тази дейност.

 • 2007 – досега член на Факултетния съвет на Исторически ф-т.

 • 2009- 2014 член на Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски”.

 • 2010- досега зам.- председател на Общото събрание на Исторически ф-т.

 • 2015-2019 зам. - декан на Исторически факулте при СУ „Св.Климент Охридски“

 • от 2019 г. - декан на Историческия факултет при СУ „Св.Климент Охридски“

Специализации:
 • 2004, февруари-май - стипендия „Ернст Мах”, Департамент за Югоизточна Европейска история, Карл-Франц Университет, Грац, Австрия.

 • 2009, юни-септември – стипендиант на Университетския хуманитарен комплекс „Алма Матер” (Институт „Диалог Европа”), тема на проекта: Българските общности в пост-съветското пространство и новите европейски реалности (Етноложко проучване).

 • 2009, юни – специализация в Руския етнографски музей, Санкт-Петербург

 • 2013, ноември- гост лектор по програмата Еразъм+ в У-т Коменски, Братислава, Словакия.

 • 2015, април- участие в сертифициран обучителен семинар по програмата Еразъм+, Карл- Франц у-т, Грац, Австрия.

 • 2015, октомври- гост лектор по програма Еразъм+ в Аристотел у-т, Солун, Гърция

 • 2016 март- април специализация в Института по етнология и културна антропология на Варшавския у-т, Полша

 • 2016, септември- гост лектор в Ханкук У-т, Сеул, Южна Корея.

Членство в научни организации:
 • 2008 – член на Българското историческо дружество

Проекти:
 • 2009/2010 Традициите в крак с времето (историко- етноложки проект за изучаване на локалното културно – историческо наследство и национални традиции). Проект към ФНИ- МОН

 • 2009/2011 Collegium Historicum Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на СУ; позиция: научен експерт, ФНИ- МОН

 • 2013/ 2014 Студентски стажове и практики, позиция: академичен наставник

 • 2013- 2015 Фабрики, личности, памет (Модернизация и европеизация на столичния град до Втората световна война)- проект към УХК „Алма Матер“, позиция: ръководител.

 • 2014/ 2015 Подобряване на достъпа до образование и обучение за студенти в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение. ФНИ- МОН

Научни интереси:

Локални култури, етнология на града, памет, религиозност, идентичност

 

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 • 2011. Локалните градски култури. Русе. 208 с. [Local Urban Cultures].

Съставителство и научна редакция

 • 2015. Етноложки проучвания в началото на XXI век. Ethnologia Academica, 8, Съст. С., 191с.

 • 2013. Традициите в преход. Известия на семинара по етнология на града. Т. 2. С., 192 с. [Traditions in transition].

 • 2012. Градската динамика. Известия на семинара по етнология на града. Т.1. С., 172 с. [Urban dynamics].

 • 2008. Българските специфики – между традицията и модерността. Ethnologia Academica, 4, Съст. С., 299с.

Статии:

 • 2015. Saint Anna’s Cult in Central West Bulgaria- Orthodox Dogma, Traditional Practices and Contemporary Status.- Ethnologia Academica, V. 8, 53- 63.

 • 2014. Религиозност и локална култура.- Във: Realia Byzantino- Balcanica. Сб. В чест на 60 годишнината на проф. Христо Матанов. С., 647- 655.

 • 2014. Житейският разказ и динамиката на балканската действителност (из живота на населението по българо- сръбската граница) – MEDIAEVALIA, 2014, 7, 60- 72. http//mediaevalia_7_rev[1].pdf

 • 2013. Рецензия на Hristov, Petko (ed.). Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimentions of Mobility in the Balkans. Sofia, 2012, 368p.- Български фолклор, кн. 3, 386-389.

 • 2012. Локалността в живота на българската столица през XX век (историко- етноложко изследване) – MEDIAEVALIA, 2012, 4, 187- 207. http//mediaevalia4_rev[1].pdf

 • 2012. Градската локалност и култът към св. Мина- MEDIAEVALIA, 2012, 5, 140- 147. http//mediaevalia_5_rev[1].pdf

 • 2012. Локални традиции в идентичността на малкия български град в края на 20- началото на 21 век (Етноложко проучване по примера на Стрелча).- ГСУ „Св. Климент Охридски”, ИФ- специалност „Етнология”, Т. 2, 33- 58.

 • 2011. Панславизмът, първата руска етнографска изложба и мястото на българите в нея. – Анамнеза, 2011, 1-2, с. 78–99 (www.anamnesis.info).

 • 2011. Локалността в живота на българската столица през XX в. (Историко-етноложко изследване) – Във: Издание на Университета в Баку, Славянски отдел, т. 2, 117- 129.

 • 2009. Local Identity in the Big City /Ethnological Research/. – In: Balkan and Baltic States in United Europe: Histories, Religions and Cultures. Sofia- Tartu, 2009, 248-254.

 • 2009. Traditional Women Costumes from the Gotse Delchev area, Bulgaria (characteristic and specifics) – In: Мода и дизайн: исторический опыт, новые технологии. Санкт-Петербург, 130- 135.

 • 2008. Житейски истории и миграция (по примера на новите български емигранти в Австрия).- Български фолклор, 2008, 1, 99- 106.

 • 2008. Лица с особен статус в българското традиционно общество. – В: Ethnologia Academica, 4, 2008, 41 – 52.

 • 2008. Локална идентичност, житейски разкази и исторически спомен.- Във: Университетски четения и изследвания по българска история. IV международен семинар, 11- 13 май 2006, Смолян, София, 2008, 598-606.

 • 2008. Някои аспекти на традиционната българска хранителната култура .- Във: Света на човека. Сб. в чест на проф. дин Иваничка Георгиева. Т 1., С., 2008, 197-206.

 • 2008. Формирането на селище- митологеми и реалности. - Във: Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. 2. Съвременност – етноложки дискурси. Сб. В чест на проф. дин Цветана Георгиева. С., 2008, 118-126.

 • 2008. Local Identity and Life Stories (Through the focus of one Sofia’s quarter) – Във: Шевченковская весна. VI международной науко – практической конференции молодых ученых, 20 – 21 март 2008, Киев, с. 107 – 110.

 • 2007. „Пътят към себе си” (обществени и културни промени от двадесетото столетие в едно българско село през призмата на семейството и селището).- Във: Черно море между Изтока и Запада. История на пътя. Сб. Доклади от XII понтийски четения, Варна, 2007, 310- 318.

 • 2006. Nutrition Model on the Balkans (Ethnological Research).- In: The Effects and Contribution of the Turkish Culture to World Cultures. A Reader, Ankara, 2006, 127- 137.

 • 2005. Динамиката на селската култура в Кюстендилско през XX век. – Известия на исторически музей Кюстендил, Кюстендил, 2005, 367- 372. 2005. Култура на селото през XX век. – Във: Добри Христов и българският XX век. С., 2005, 98- 103.

 • 2003. Аспекти на съвременната българска културна идентичност /През призмата на култа към св. Мина в Софийско/. – Минало, 4, 2003, 80 – 85. 2003. Селото в Средна Стара планина (края на XIX – XX век). Опит за етноложка типология. - ГСУ.ИФ, Т. 93- 95, С., 2003, 119 – 159.

 • 2001. “Socially alien woman” in Bulgarian Peasant Communities, Late 19th to Mid 20th centuries. – Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto, vol. 41 no. 1 – 2, p. 33 – 41.

bottom of page