top of page
Maddjarov.jpg

доц. д-р Джени Маджаров

Приемно време: в каб. 26

телефон: (02) 9308/ 356

e-mail: madzharov@uni-sofia.bg

 

Образование
1990 – Доктор по етнография, Университет „Лоранд Йотвьош”, Будапеща, Унгария. Дисертационна тема: „Azonosságok és eltérések a bolgár és magyar hagyományos agrárkultúra strukturájában. Gabonatermelés példáján” (Сходства и отлики в структурата на българската и унгарската традиционна аграрна култура. По примера на зърнопроизводството) .
1977-1982 – Магистър по две специалности: Унгарски език и литература в катедра Унгарска филология, Етнография в катедра Етнография, Хуманитарен факултет, Университет „Л. Йотвьош”, Будапеща.  


Професионален опит
2017-2018 – гост преподавател в Института за глобална етнология и антропология, Университет Минзу на Китай, Пекин, Н. Р. Китай.        
2015-2019 – ръковител на катедра Етнология, ИФ на СУ.
2015-понастоящем – доцент в катедра Етнология, при ИФ на СУ. 
2008-2009 – гост преподавател по програма Еразъм, Етнографски институт, Университет „Л. Йотвьош”, Будапеща.       
2008-2009 – хоноруван асистент, катедра Етнология и социология, Философско- исторически факултет, Пловдивски университет „П. Хилендарски”.
2007-2008 – гост преподавател по програма Еразъм, катедра Етнография и културна антропология, Сегедски университет, Сегед, Унгария.            
2000-2001 – гост преподавател по програма CEEPUS, Етнографски институт, Университет „Л. Йотвьош”, Будапеща.
1998-2004 – хоноруван доцент, департамента Мит-Изкуство-Фолклор, Бакалавърски факултет, Нов български университет, София.               
1998-1999 – хоноруван асистент, катедра История, Философско-исторически факултет, Пловдивски университет „П. Хилендарски”.
1995-2015 – гл. асистент в катедра Етнология при ИФ на СУ.
1994-1995 – хоноруван асистент, Център по етнология при ИФ  на СУ. 
1992-1995 – научен сътрудник ІІ. ст. към научно-изследователска група, Исторически музей, Разград.  
1991-1992 – хоноруван асистент, катедра Средновековна история и етнография, Историко- юридически факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. 
1989-1992 – началник отдел Етнография, Исторически музей – Разград.
1986-1988 – хоноруван асистент, катедра Етнография, Хуманитарен факултет, Университет „Л. Йотвьош”, Будапеща.  
1982-1984 – уредник, отдел Етнография, Общински съвет за култура, Окръжен музей - Разград.                      
Подбрани публикации
Студии
2020 – „Преход от взаимен към пазарен обмен и парична търговия при прединдустриалните общества”. – В: Предизвикателството: съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова. Съст. И. Баева, Р. Маринова- Христиди. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 393 – 412.
2019 – „Необикновената съдба на българистката Шара Кариг (1914 – 1999)”. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Исторически факултет. Том 103. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 92 –126.                   
2019 – „Собственост, земеделски кооперации и причини за стопанисване на земята в с. Екзарх Антимово, Карнобатско, през ХХ – ХХI век” – В: Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева. Съст. и науч. ред. В. Коцева. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 231– 253.
2015 – „Етноложки подход за изследване на обредния жест” // сп. Епохи. Историческо списание на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, кн. 2.,  2014 г., ХХІІ, 54 – 82.                 
2013 – „Функция и семантика на ритуала по издигане на главен жупан при неговото назначаване през ХІV-ХХ век в Кралство Унгария” – Във: Quod Deus vult! Сборник в чест на проф. д.и.н. Красимира Гагова. Специално издание – Mediaevalia, съст. И. Попова, А. Николов, Н. Дюлгеров, София, 348-373, www.mediaevalia.eu/index.php/qmediaevaliaq/in-honorem
2011 – „Възможно ли е княз Арпад да е дюла, а Петър Делян – цар? Измеренията на жеста” - In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából, „A magyarországi nemzetiségek néprajza” sorozat, Magyar Néprajzi Társaság - kiadványa, 8. sz., szerk. Székely András Bertalan, Budapest, 11-60.
2011 – „A gesztus dimenziói. Lehet-e Árpád – gyula, illetve Delján Péter – cár?” - In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából, „A magyarországi nemzetiségek néprajza” sorozat, Magyar Néprajzi Társaság - kiadványa, 8. sz., szerk. Székely András Bertalan, Budapest, 61-106 o.
2011 – “L’histoire de Petăr (Pierre) Deljan – souverain legitime et du prince Arpad – dūla. Relations entre le rituel et la titulature” – Bulgarian Historical Review, 39, Vol. 1-2, p. 3-40.
Монографии
2017 – „От избор на владетел до детска игра. Промени при обредния жест в унгарската култура”, София, Университетско изд. „Св. Кл. Охридски”, 480 с.
2014 – „Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура”. София, ИК „Гутенберг”, 360 с.    

                                                                              
Подбрани участия в научни форуми през последните пет години:
2019 – Международна конференция „София – Скопие: културни модели и миграции”, София, СУ. Пленарен доклад„Модели на миграции”.               
2018 – Международна конференция ”Humanities in the Information Society – III”, гр. Батуми, Грузия. Доклад:“The Hands of the Protest in Georgia. Gestures – the Neglected Cultural Heritage”.
2018 – Международна конференция „Съдбата на традициите”,  Кюстендил. Доклад: „Роля на жестовите модели за създаване характерния облик на културата”.                
2018 – Национална конференция „Нематериалното културно Наследство – самобитност, приемственост, опорочаване”, София. Доклад: „Жестовото поведение – застрашеното ни културно наследство”  
2018 – Международна конференция „75 години. Незабравените лица на спасението”, СУ, София. Доклад: „Награда” трудов лагер за многократната спасителка или необикновената съдба на българистката Шара Кариг (1914 – 1999)”.
2017 – Конференция „Културноисторическото наследство – памет за бъдещето”, Разград. Доклад: „Явления от културата на миналото като символи в съвремието”.            
2016 – Международна конференция „Културно-историческо наследство и съвремие”, Гьолечица. Доклад: „Изучаване на културно-историческото наследство”.
2016 – Национална конференция „Етнологията на ХХI век – теория и практика”, София. Доклад: „Места и пространства”.
2015 – Конференция „Университетски изследвания и преподаване по история, етнология и науки за културата”, В. Търново. Доклад „Етнологията и нейното преподаване”.
Изследователски интереси
Функция и семантика на обредните жестове; Сравнителни изследвания на европейските култури; Стопанска антропология; Музейно дело и музейно експониране
Награди
2016 – Удостоен със званието чуждестранен „Почетен член” на Унгарското етнографско общество, Будапеща, Унгария.
2015 – Удостоен с ордена „Унгарски сребърен кръст за заслуги” от президента на Унгария. „За направеното в полето на научното изследване и преподаване на унгарската етнография и народни обичаи, и като признание за организационната му дейност в науката.”

bottom of page