top of page
Stoilov.jpg

проф. д-р Красимир Стоилов

E-mail: kstoilov@uni-sofia.bg

 

Биографични данни:

 • 1978 СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет

 • 1979-1983 Редовна аспирантура в МГУ (Москва)

 • 1983 Тема на дисертацията: “Традиционное сельское жилище болгар и украинцев (ХVIII-ХIХ вв.) Сравнительное историко-этнографическое исследование”

 • 1983 Асистент (СУ; Исторически факултет; катедра “Етнология”)

 • 1984 Старши асистент

 • 1987 Главен асистент

 • 1998 Доцент

 • 2018 Професор

Специализации:
 • 1988-1989 Instituto Nasional de Antropologia i Historia (Mexico)

 

Членство в научни организации:
 • 1987 Съюз на учените в България

 • 1990 Асоциация на етнолозите европеисти (Брюксел)

 • 1997 Академично етноложко сдружение (учредител)

 • 1998 Сдружение на археолозите и историците в гр. Смолян

Проекти:
 • 2004 Тракийските светилища основа за популяризиране на трансграничното културно и туристическо наследство в общините Мадан и Керамоти (по програма”ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция)

 • 2004 Свети места в Странджа (НИС)

 • 2004 Стари български селища в Странджа (финансиран от ИФ и МЦПМКВ)

 • 2009-2012 Култът към светите мощи (Р Македония)

 • 2007 Нека всички разберат (за) другостта (Академично етноложко сдружение в партньорство с Дружеството на археолозите и историците в гр. Смолян – с финансовата подкрепа на Европейската комисия; Договор VS/207/0026

 • 2009 Култура и идентичност на кримските българи (Фонд НИ при СУ; Договор 174/09

 • 2009 Индивидуални спомени и колективна памет за сталинистките и посткомунистическите репресии в България (ЕАСЕН – Европейска комисия; Договор 3666-2009/001-001)

 • 2009-2011 Традициите в крак с времето. Лятно училище по култура (Фонд НИ МОН – Договор 02/13 от 16.12.2009 г.

Научни интереси:

Теория на етнологията; Българска етнология; Културна антропология и етнически стереотипи; Етнология на съвременността; Жилищна и култова архитектура; Методи на етноложките проучвания и документация

 

Избрани публикации:

Книги:

 • 1997 С Колесницата на Слънцето из Родопската Света гора. Асеновградските параклиси – култ и календар. С., 110 с.

 • 2005 Colors and Fabrics from Bulgaria. S.,112 p. (с превод на японски език)

Съставителство:

 • 2008 В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева. Т.1-2. С. (и научен редактор – с гл.ас. Джени Маджаров)

 • 2009 Българите в Крим. С. (съставител и проф. Иваничка Георгиева)

Статии:

 • 1985 Българско традиционно селско жилище /ХVIII-ХIХ век/. - Векове, 1985, № 2, с. 3-13.

 • 1986 Към въпроса за развитието на славянската материална култура /по данни на народната архитектура/. - Пробл. на културата. № 1, с. 92-106.

 • 1992 С отворени врати към света и хората. - В: Аспекти на етнокултулната ситуация в България. Т. 1, С., с. 239-243.

 • 1992 Стереотипи на поведение при мюсюлманите. - В: Етническата картина в България. Проучвания. С., с. 110-116.

 • 1993 Митологични следи в параклиси в Асеновградско. - Родопи, № 2, с. 23-24.

 • 1994 Les chapelles et le temps mythique. - Les temps de L Еurope. Temps mythique europees. Strasbourg. Vol. 2, p. 220-223.

 • 1994 Гост и гостоприемство - етнически стереотипи на по-поведение в селската жилищна среда. - Във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., 1994, с. 279-285.

 • 1994 С отворени врати към света и хората. - В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България. Прераб. и доп. изд. С., 1994, с. 239-243.

 • 1996 Жилище. - В: Странджа. Материална и духовна култура. С., 1996, с. 141-158. (студия)

 • 1998 Жертвоприношения при патронните празници на параклисите. /Регионални особености на култа към светците в Асеновград - общ анализ/ - Изв. ист. музей Кюстендил, Т. 5, с. 107-109.

 • 2002 Култът към светците в Средните Родопи. Ч. 1. - Rodopika, № 1-2, с. 389-398.

 • 2005 В конака на Св. Константин. Още за с. Българи и пътя на нестинарския транс. – Бълг. фолклор, № 4, с. 27-36.

 • 2007 Шестнадесет века християнство в Родопите. /Пространствени свидетелство за култа към светците в Смолянско/. – Rodopica, № 2, с. 7-22.

 • 2008 В магичния свят на българина. /Поглед върху традиционното пастирство/. – Във: При историческите корени. 70 години Андрей Печилков – книжовник, общественик, културен деец. Юбилеен сборник. Смолян, с. 534-544.

 • 2008 Култът към светците в Средните Родопи. – Във: В с в е т а на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева. Т. 2. С., 101–120.

 • 2008 Предисловие. – Във: В с в е т а на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева. Т. 1. С.

 • 2008 Южна Странджа. Наблюдение върху съвременното състояние. – Във: Е т н и ч е с к и и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. Ч. 2. Съвременност – етноложки дискурси. С., 41–74.Съавт.: Ив. Георгиева, Д. Димитрова, В. Тепавичаров. (студия)

 • 2013 Свещените извори в Странджа. – Във: Българско средновековие: общество, власт, история. Сб. в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. С., с. 466-488. Съавт.: Ив. Георгиева.

 • 2015 За християнизацията на среднородопските беси /края на ІV – началото на V век/ - Във: Етноложки проучвания в началото на ХХІ век. Ethnologia Аcademica, 8]. С., с. 9-37. (студия)

bottom of page