top of page
169065885_458671328776807_25597814541415

гл. ас. д-р Ина Пачаманова

Приемно време:

Понеделник 13.00-15.00 ч.

Сряда 14.00-15.00 ч., в каб. 26А

 

E-mail: pachamanov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Ина Пачаманова завършва специалност „История“, специализация „Етнология“ през 1996 г. в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. По-късно става докторант на катедрата, а след това и преподавател в нея. Темите, в които развива научните си интереси са както в сферата на традиционната култура (мирогледни представи, пространство и време, обичайно-обредна система, род и семейство и пр.), така и към етноложкото изследване на съвременността, особено в периодите на социализма и пост-социализма.

Главни публикации:

Книга:

Предишният преход. Жената и семейството при социализма (закони, държавна политика и теренно проучване от едно българско село). С., 2015, Сиела.

 

Статии:

 • Пачаманова, И. Раждаемост и държавна политика (българските закони от периода на социализма). – В: Раждаемостта в България и държавната политика. Сб. Доклади от научна конференция с международно участие. С., 2009, 592-610.

 • Pachamanova, I. Woman and Family in the Legislation of Socialist Bulgaria. - In: Ethnologia Academica, 5. Modern And Post-Modern Etudes In Ethnology And Anthropology. Comp. V. Tepavicharov. Sofia, 2010, 86-109.

 • Пачаманова, И. Традиция и модернизация в положението на жената в българското семейство от Възраждането до средата на ХХ век. – В: Collegium Historicum, Т. 1. С., 2011, 485-503.

 • Пачаманова, И., Р. Гацин. По стъпките на Димитър Маринов в Северозападна България. Жилището във вярата на българите от ХІХ-ти до ХХІ-ви век. В: Жива старина. Научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940). Съст.: П. Банкова, Ред. кол.: Е. Цанева, М. Маринова, П. Христов. ИЕФЕМ-БАН, изд. „Марин Дринов”, С. 2018, 15-30.

 • Пачаманова, И. Аспекти на патернализма и популизма на българския социалистически модел (държавната грижа и закрила в нормативните актове). В: сп. История, година ХХVІ, кн. 1, 2018, стр. 31-45.

 • Pachamanova, I. Aspects of Children’s Socialization in Bulgaria (late XX – early XXI century) – report from International conference “Sociocultural dimensions of childhood”, Sofia October 26-28 2018, organized by IEFEM-BAS - https://childhoodconference2018.wordpress.com/

 • Пачаманова, И. Съвременни проявления на традиционните представи за „мъжко“ и „женско“. доклад (на англ. ез.) от Международна конференция „Съдбата на традициите“. Кюстендил, 16-18 ноември 2018 г. Организатор: Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охриски”. (предстои публикуване).

 

Последни конференции:

 • 2017, Международна конференция „Between the Worlds. People, Spaces and Rituals“. София, 30-31 октомври 2017 г. Организатор: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Изнесен доклад: „Male, female, unisex – traditional views and contemporary stereotypes”.

 • 2018, Международна конференция „Sociocultural Dimensions of Childhood“. София, 26-28 октомври 2018 г. Организатор: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Изнесен доклад: „Aspects of Children’s Socialization in Bulgaria (late XX – early XXI century)” - https://childhoodconference2018.wordpress.com/

 • 2018, Международна конференция „Съдбата на традициите“. Кюстендил, 26-28 октомври 2018 г. Организатор: Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”. Изнесен доклад (на англ. ез.) на тема: „Съвременни проявления на традиционните представи за „мъжко“ и „женско“” (предстои публикуване).

 • 2019, Международна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало “. София, 7-9 ноември 2019 г. Организатор: Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН. Изнесен доклад на тема: „Делник и празник в едно българско социалистическо село” (предстои публикуване).

bottom of page